Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.
Приемам | Разбери повече

Играй и спечели с ММС! Участвай в нашата Фейсбук Игра "Зелена Следа"

 

 

Включете се в нашата Игра “Зелена Следа” от 24ти Март в нашата нова Фейсбук страница!

 

Участвайте в нашата анкета отговаряйки на въпроса във фейсбук публикацията " Играй и спечели с ММС "

 

Кой от следните е най-екологично чистият начин за отопление?

 

 

1.  Електрическа печка

 

2.  Термопомпа

 

3.  Печка на дърва

 

Участвайте  с вашите отговори до 31-и март 2023 на https://www.facebook.com/mmcinc.bg/

 

Правила и условия за участие в играта на ММС Инк за “Зелена Следа”

1. Организатор на „ИГРАТА” и официални правила

1.1 Организатор на играта „Зелена Следа на ММС Инк ”, наричан за краткост по-долу „Играта”, ММС Инк ЕООД , ЕИК 030028945, със седалище и адрес на управление гр.Варна бул.”Княз Борис I” 121

1.2 Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени за кратко Официални правила на игра.

1.3 Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на уебсайта на ММС Инк  www.mmc.bg и/или на официалната Фейсбук страница на MMC на уеб адрес https://www.facebook.com/mmcinc.bg/

2. Територия и условия за провеждане на Играта

Играта се организира и провежда за територията на Република България. И е отворена за участие на всички физически лица с възраст над 18 години.

3. Дефиниции

Фейсбук страница на ММС Инк – страница в социалната мрежа Фейсбук на адрес - https://www.facebook.com/mmcinc.bg/

Уебсайт на ММС Инк  – уеб страницата на ММС Инк на уеб адрес www.mmc.bg

4. Срокове свързани с Играта

4.1  Купуването на стоки или услуги или какъвто и да е залог не е условие за участие в Играта

4.2. Играта ще се проведе от 24-ти Март  до 31-и март 2023 г. включително.

 

5. Механизъм на Играта

5.1.Потребителите трябва да отидат на Faceboоk страницата на MMC , който се намира на следния линк: https://www.facebook.com/mmcinc.bg/

5.2. Потребителите трябва да публикува своят отговор на въпроса на анкетата като коментар в публикацията на играта.

6. Определяне на печелившият участник. Награда. Получаване на наградата.

6.1 Спечелилите от  този конкурс ще получи материална награда, а именно една от по-долу изброените :

 

3 х Лампа луна Daikin

 

3 x Термостат с календар за стена Daikin

 

1 x Престилка за готвене или работа Daikin

 

2 x Чадър за дъждовните пролетни дни Daikin

 

2 x Поларен шал за ски или походи Daikin

 

1 x Голям сак за път или спорт Daikin

 

3 x Стъклена чаша с двойна стена Daikin

 

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

6.2 За спечелване на наградата ще участват всички, които са отговорили правилно на анкетата на ММС Инк в коментарите на публикацията във Фейсбук (т.5)

6.3 Спечелилият конкурса ще бъде определен от компетентна комисия и чрез жребий.

 

Печелившият ще бъде обявен на 3ти Април 2023 г. на уебсайта на ММС Инк  www.mmc.bg  и Фейсбук страницата на ММС Инк. https://www.facebook.com/mmcinc.bg

 

За заседанието на комисията се води протокол, който съдържа данни за:

• дата, начален час и място на заседанието;

• присъстващи лица – членове на комисията

• избрани печеливши;

• краен час на заседанието.

Протоколът е задължителен за организатора и за всички участници в Комисията. Подписват го всичките членове на комисията, като по този начин в края на заседанието удостоверяват истинността на решението и протокола.

Резултатите от решението са окончателни и не могат да се обжалват.

Награденият трябва да предостави на организатора писмено съгласие за предоставяне на лични данни, които може да бъдат публикувани на интернет – страницата www.mmc.bg или в други средства за масова информация, с цел уведомяване за резултатите от конкурса или за получаването на наградата.

Ако определеното за победител лице откаже да получи наградата или награденият не приеме или не предостави необходимите данни, ще се счита, че не желае да получи наградата. В този случай организаторът е свободен от каквито и да е задължения по отношение на награденото лице. Същевременно организаторът получава правото да се разпорежда с наградата по свое усмотрение.

Наградата се получава само срещу представяне на документ за самоличност. Допуска се наградата да бъде получена от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери с писмено пълномощно, че е получило наградата от името на печелившия

7. Отговорност

7.1 Организаторът на играта не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.

7.2 Организаторът на играта си запазва правото да изтрие/скрие/да не публикува коментари с неприлично съдържание.

7.3 Организаторът на играта не носи отговорност за злоупотреби на лица към трети лица с попълнени техни данни.

7.4 Организаторът на играта не носи отговорност за погрешни или непълни данни за контакт на участниците в Играта.

8. Право на участие в играта

В играта могат да участват всички физически лица, които имат постоянна или временна адресна регистрация в Република България.

Участник в играта не може да бъде юридическо лице.

В играта не могат да участват служители и работещи в ММС Инк  и членовете на техните семейства, включително лица, служители на спонсора/спонсорите на конкурса и членовете на техните семейства.

9. Прекратяване на играта

Организаторът има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът има неотменимо право да продължи срока на играта, след публикуване на съобщение за това на уебсайта на ММС Инк  www.mmc.bg.

10. Защита на личните данни

С участието си в Играта участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в кампанията, както и за ползване на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие, организаторите да обработват предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали на Организаторите. Организаторът ММС Инк  е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни и има право да обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и приложимите норми на българското законодателство.

11. Съдебни спорове

Всеки спор между Организаторите на Играта и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в България.

12. Права и задължения на Участниците

12.1 Участниците се задължават да не извличат чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на ММС и по този начин да не създават собствена база данни в електронен или друг вид.

12.2 Участниците се задължават да не се представят за друго лице, от което не са оправомощени да представляват, или по друг начин да заблуждават трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.

12.3 Участниците се задължават да не извършват злоумишлени действия, както и всякакви други действия, които нарушават действащото законодателство.

13. Правна рамка

13.1 Настоящата Игра, участието в нея на отделните лица и провеждането й, се регламентират от законовите норми на Република България. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Официални правила стане невалидна по силата на съдебно решение, останалата част от Официалните правила остава в сила.

13.2 Настоящата игра по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закон за хазарта.

13.3 Организаторът на играта може да изтрие участие в конкурса, в случай че действията на участника нарушават разпоредбите на настоящите правила, създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи. Независимо от факта, че участието му  е било изтрито, участникът е изцяло отговорен за действията, в резултат на които е изтрита регистрацията му, както и е отговорен за щети, причинени на Организатора в следствие на неговото действие и/или бездействие.

13.4 Организаторът на играта си запазва правото да прекратява, спира играта или променя неговите условия без предупреждение и конкретна причина, включително, без ограничение, ако реши, че играта не може да се проведе по план и в случай на вирус, бъг, подправяне или неразрешена намеса, техническа недостатъчност или друга причина извън контрола на Организатора, която може да засегне администрацията, сигурността, справедливостта и честността на конкурса. При всеки опит за фалшифициране или неразрешена намеса, Организаторът си запазва правото да анулира регистрацията на всеки участник, заподозрян в гореспоменатите дейности.

13.5 Организаторът на играта не носи никаква отговорност в случай на нарушение от страна на участниците на точка 7 от настоящите Официални правила.

13.6 Организаторът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до уебсайта на ММС Инк  и/или Фейсбук-страницата ММС Инк , както и в случай на забава за обработването или ненавременното обработване на регистрация, както не носи отговорност и при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Организатора.

13.7 Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените във Фейсбук електронни препратки и рекламни банери, Организаторът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

13.8 Организаторът, доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира участниците, не отговаря за евентуалното нарушаване от тяхна страна или в следствие на техни действия и/или бездействия на Официалните правила, условията за ползване, както и всички други изисквания от страна на интернет страницата www.facebook.com.

13.9 Организаторът не гарантира, че достъпът до Фейсбук страницата на ММС или тази за Играта на сайта на ММС Инк ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Организатора.

13.13 Организаторът ще следи и може да премахва всяко мнение на участник, съдържащо обиди и квалификации на расова, религиозна, полова, етническа основа, както и нецензурни думи и изрази от всякакъв вид.

13.14 Организаторът не носи отговорност, в случай, че на територията на страна, различна от Република България, настоящият конкурс не отговаря на местните законови изисквания. В такъв случай отговорен за участието си и регистрацията си в конкурса е самият участник. Същият, в случай, че се намира извън Република България, е длъжен сам да проверява дали има право да участва в настоящият конкурс, съгласно местното законодателство.

13.16 Организаторът не носи отговорност за невярно или неточно предадена информация, или за човешка грешка, техническа неизправност, изгубени или забавени при преноса данни, пропуск, прекъсване, изтриване, повреда или неизправност на интернет връзка, компютърна техника и софтуер, невъзможността за достъп, до който и да уеб сайт или онлайн услуга.

14. Официални правила

14.1 Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на Фейсбук страницата на ММС Инк  - https://www.facebook.com/mmcinc.bg/, както и на уебсайта на ММС Инк www.mmc.bg Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и да ги спазват.

Настоящите правила влизат в сила от 23.03.2023 г.

 

© 2024 ММС Инк Всички права запазени