Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.
Приемам | Разбери повече

климатици дайкин фреон 32Daikin е първата компания в света, която пусна на пазара термопомпи и климатици, заредени с R-32. Този хладилен агент има няколко предимства за околната среда. Той е много енергийно ефективен и позволява използването на количество хладилен агент с по-нисък еквивалент на CO . Това е 2 резултатът от неговия по-нисък GWP (Потенциал за глобално затопляне), както и фактът, че е необходимо по-малко количество хладилен агент в сравнение с R-410A. По тази причина R-32 съвпада съвършено с целите на новия европейски регламент за флуоросъдържащи парникови газове. Монтажът и обслужването на R-32 са подобни на тези за R-410A. Тъй като е чист хладилен агент, R-32 е и по-лесен за рециклиране и повторно използване.

Съществен елемент от корпоративната философия на Daikin, е стремежа на компанията да бъде лидер в прилагането на практики, съобразени с околната среда като енергийната ефективност и изборът на хладилен агент са основни фактори за това. През 2012 г. в Япония Daikin пусна на пазара първия световно известен климати и с хладилен агент R-32 и оттогава са инсталирани няколко милиона агрегата климатици. Впоследствие, климаиците с R-32 започнаха да осигуряват комфортна климатизация и в други страни като Австралия, Нова Зеландия, Индия, Тайланд, Виетнам, Филипините, Малайзия и Индонезия. През 2013 г. климатиците с R-32 отбелязаха своя дебют в Европа, като добавиха нови екологични предимства към ненадминатия контрол, който те предлагат на потребителите.

 

Химическото наименование на фреон R-32 е дифлуорметан. Това е хладилен агент, дълги години използван като компонент на сместа за хладилен агент R-410A (която се състои от 50% R-32 и 50% R-125). Daikin бе първата компания, която установи, че има няколко предимства от използване на чист R-32, вместо използването му като компонент от смес. Сега много други производители от бранша последваха примера.

  R-410A R-32
Състав Смес от 50% R-32 + 50% R-125 Чист R-32 (без смес)
GWP (Потенциал за глобално затопляне) 2.087,5 675
ODP (Потенциал за разрушаване на озона) 0 0

Потенциалът за глобално затопляне (GWP) е число, което изразява потенциалното въздействие,което конкретен хладилен агент би могъл да окаже, ако той бъде изпуснат в атмосферата. Това е относителна стойност, която сравнява въздействието на 1 kg хладилен агент с 1 kg CO 2 за период от 100 години. 
Въпреки че това въздействие може да бъде избегнато чрез предотвратяване на течове и гарантиране на правилно рециклиране в края на експлоатационния период, избирането на хладилен агент с по-нисък GWP и намаляването на обема на хладилния агент ще намали риска за околната среда при неволно възникване на теч.

R-32, R-410A, R-134a и други хладилни агенти, използвани понастоящем в Европейския съюз не разрушават озоновия слой. Хладилните агенти от предишното поколение като R-22 имаха унищожителен ефект върху стратосферния озонов слой, тъй като те съдържаха хлор. От 2004 г. регламентите на ЕС забраниха всяко ново оборудване което използва разрушаващи озона хладилни агенти като R-22. От януари 2015 г. бе забранено и обслужването на съществуващо оборудване с R-22 (дори и с рециклиран R-22).

Потенциалът за разрушаване на озоновия слой (ODP) е число, което се отнася до вредното въздействие върху стратосферния озонов слой, причинено от химическо вещество. Това е относителна стойност, която сравнява въздействието на даден хладилен агент с подобна маса от R-11. Затова, ODP на R-11 е определен като 1.

Ако наш клиент сега все още използва оборудване с R-22, трябва да препоръчате неговата скорошна подмяна, а не да чака докато възникне повреда. Решението за подмяна на оборудване с R-32, вместо с R-22 би създало двойно предимство за околната среда. Това би елиминирало риска от увреждане на озоновия слой и би представлявало по-добро решение по отношение на въздействието на глобалното затопляне. Самата подмяна на хладилен агент R-22 с R-32 в съществуваща инсталация не е разрешена, тъй като маслото и наляганията са различни. Въпреки това, има възможност за подмяна на вътрешни и външни тела и за запазване на тръбопровода за хладилния агент. (По-подробни указания се предлагат в нашия каталог относно технологиите за замяна на R-22)

Ако бъдат изпуснати в атмосферата, хладилните агенти могат да окажат въздействие върху глобалното затопляне. През 2006 г. регулаторните органи на ЕС приложиха т. нар. "Регламент за флуорираните парникови газове", с цел да се намали риска от известна група флуорирани парникови газове, от които най-важните са хидрофлуоровъглеродните (HFC) газове, използвани най-вече като хладилни агенти.

Бе въведена система за сертификация за компании, които се занимават с монтаж и обслужване. По този начин, заедно със задължителните проверки за течове на системи с количество хладилен агент 3 kg и повече, бяха успешно намалени вредните емисии. (Забележка: преработеният регламент за флуорираните парникови газове все още изисква проверки за течове, но прагът се промени на 5 тона еквивалент на CO2 или повече, което представлява еквивалента на 2,4 kg от R-410A или 7,4 kg от R-32.)

Въпреки факта, че понастоящем емисиите от флуорирани парникови газове представляват едва 2% от общите емисии на парникови газове в ЕС, регулаторните органи на ЕС и браншът установиха, че все още има какво да се направи по отношение на пътната карта на ЕС към нисковъглеродна икономика. Ето защо, в началото на 2015 г. влезе в сила преразгледан регламент за флуорираните парникови газове. Този регламент насърчава проектирането на оборудване със стойности на хладилния агент с по-нисък еквивалент на CO2. Или казано по друг начин, оборудване с по-нисък GWP на хладилния агент или по-малко количество хладилен агент, но в най-добрия случай - намаление и при двете (общоизвестно като "извеждане от експлоатация " на потреблението на HFC, изразено в еквиваленти на CO2). Благодарение на преразгледания регламент за флуорираните парникови газове, емисиите от флуорирани газове в ЕС ще бъдат намалени с две трети до 2030 г. в сравнение с нивата от 2014 г.

 

Няма хладилен агент, който може да отговори на потребностите на всеки вид приложение. Това означава, че Daikin внимателно трябваше да оцени своите възможности, като отчита не само намалението на GWP и използваното количество, но също така и аспекти като енергийна ефективност, безопасност и достъпност
Така например, предпочитане на хладилен агент с по-нисък GWP, но който използва повече енергия няма да е добър избор, тъй като това ще се окаже контрапродуктивно за общото въздействие на продукта върху глобалното затопляне.

Новият регламент за флуорираните парникови газове забранява от 2025 г. използването на хладилни агенти с GWP над 750 в единични сплит климатици с количество на хладилния агент под 3 kg.
А 10 години преди това изискване, Daikin вече въведе модели с R-32, тъй като колкото по-скоро браншът премине към използване на хладилни агенти с по-нисък GWP, толкова по-рано ще се намали въздействието върху околната среда на емисиите на HFC.

 

Тъй като R-32 спада към категорията на труднозапалимите хладилни агенти (клас 2 L по стандарт ISO 817), той може да се използва безопасно в повечето приложения за климатици и термопомпи. Указанията от производителите на оборудване с R-32 и от доставчиците на балони за хладилен агент R-32 трябва да бъдат следвани, както и европейските и националните правила за безопасност, какъвто е случая за всеки тип хладилен агент
R-32 няма да се запали, ако нивото на концентрация остане под ограничението за ниска възпламенимост (0,306kg/m³).
Международното и европейско законодателство за безопасност и стандарти като EN 60335-2-40 и EN 378 определят изисквания за оставане в норми доста под ограничението за ниска възпламенимост в случай на случаен теч.
R-32 е трудно запалим. Искри, предизвикани от релета или превключватели в домакински уреди, както и обикновено статично електричество нямат достатъчно енергия, за да запалят R-32.
R-32 е нискотоксичен хладилен агент, като той спада към същата класификация за ниска токсичност, както и R-410A.

Международният стандарт ISO 817:2014 разделя запалимостта на хладилните агенти на 4 категории:
› Клас 1 - без разпространяване на пламък
› Клас 2 L - ниска запалимост
› Клас 2 - запалим
› Клас 3 - висока запалимост
Тази класификация се базира на няколко критерии, като ниско ограничение на запалване, топлина на горене и скорост на изгаряне. R-32 попада в" ниска запалимост или категория с клас 2 L . Този тип класификация се използва като еталон при други стандарти, приложението на оборудването, например монтаж на климатик в определен размер помещение и тип сграда.
Класификацията за запалимост, показана в информационните листове за безопасност на материалите и техническите паспорти на водосъдържателите е определена в съответствие с глобалната хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали (GHS).

GHS класифицира запалимите газове в 2 категории: запалими (кат. 1) и изключително запалими (кат. 2). Класификацията на GHS използва различен подход, използван основно като ориентир за правилата за международен транспорт: газовете се класифицират само по процентна концентрация на газ, необходим за създаване на запалима смес във въздуха. Други важни фактори като колко лесен е газът за запалване или какво е поведението му след запалване понастоящем не се вземат под внимание.
Ето защо в информационните листове за безопасност R-32 се класифицира като изключително запалим като пропана (R-290) или изобутана (R-600a) въпреки че на практика техния риск от запалимост е много различен. В стандартите на ISO, R-32 е класифициран като труднозапалим хладилен агент (клас 2 L) като амонячните и HFO хладилни агенти, докато R-290 и R-600a спадат към категорията с висока запалимост (клас 3).

Методите за монтаж и обслужване за R-32 са много подобни на тези за R-410A.
› Работните налягания за R-32 и R-410A са сходни (проектно налягане за R-410A: 4,15 MPa, за R-32: 4,29 MPa).
› Що се отнася до изискванията за зареждане, R-32 е по-лесен за боравене, тъй като може да се зарежда както в газообразно, така и в течно състояние (това не е възможно при R-410A , който винаги трябва да се зарежда в течно състояние. Добавяне на R-410A в газообразна форма може да предизвика промяна на състава на хладилния агент и да попречи на нормалната работа).

Разбира се, указанията за безопасност на производителя на оборудването и на доставчика на балоните с хладилен агент трябва да се спазват.
› За оборудване, тези изисквания са подобни на изискванията за R-410A (необходима е вентилация, не трябва да се пуши и т.н.). Въпреки това, има допълнителни указания за осигуряване на минимално необходим размер на помещението за някои модели с R-32 (вж. таблицата по-горе при въпрос 1).
› При ремонт на вътрешно тяло, трябва да се създаде течение отвътре навън, за да се осигури добра вентилация. Това може да стане чрез отваряне на всички прозорци и врати в сградата, например, за извличане на въздуха в помещението и замяната му със свеж въздух.

R-410A ще се предлага за обслужване на оборудване, което вече е било монтирано. За ново оборудване, от 2025 г. използването на R-410A ще бъде забранено в Европа при единични сплит системи климатици с количество на хладилния агент под 3 kg, но не и и при други приложения. Въпреки това се очаква използването на R-32 да се увеличава при други приложения поради целите за извеждане от експлоатация на регламента на ЕС за флуорираните парникови газове.