Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.
Приемам | Разбери повече

Политика по защита на личните данни

ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В ММС Инк ЕООД

ММС Инк ЕООД е търговскo дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 030028945, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, бул. “Княз Борис I” №121, e-mail: office@mmc.bg, и Интернет страница: www.mmc.bg

ММС Инк ЕООД извършва дейност по доставка, монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване на климатична техника Дайкин.

Изчерпателна информация относно целите, основанията и средствата за обработване на личните данни, поддържаните регистри на лични данни, категориите физически лица, за които се обработват данни, обработваните категории лични данни, категориите получатели и др. са достъпни на Интернет страницата на Комисията за защита на личните данни.

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА

С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни ММС Инк ЕООД категорично заявява волята си да защитава личността и да полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица. Дружеството полага всички възможни технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.

С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни, ММС Инк ЕООД цели да информира физическите лица за целите на обработване на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителният или доброволният характер на предоставяне на данни, както и последиците от отказ за предоставянето им, информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Как и защо използваме личните Ви данни

Обработката се извършват с цел:

 • Изготвяне на оферти и извършване на предварителен оглед

 • Установяване на самоличността на клиента при приемане на поръчка за продажба, сервизна поръчка и /или подписване на договор за изграждане на ОВК инсталация;

Какви данни обработваме

Данни за идентификация :

 • трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;

други данни:

 • телефонен номер, електронна поща.


 

Кога изтриваме Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на Вашите лични данни след изтичане на гаранционния срок на монтираната техника, който е 3 години или докато сте наш клиент, но не ги изтриваме за период от 10 годинисрок, в който поддържаме резервни части за техниката, която сме Ви доставили и/или монтирали. Лесната идентификация на Вас като клиент, води до бързо и коректно обслужване при доставка на резервни части. При всяко положение ние не изтриваме Вашите лични данни до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, които са: по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас.

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на Вашите данни.

Лични данни предоставяме на изключително ограничен кръг получатели (администратори на лични данни):

  • държавни и общински органи, при законово обосновано поискване от тях.

  • подпизпълнители, когато ползваме техните услуги за извършване на монтаж. В този случай, Вие изрично ще бъдете предупредени за това. Всички наши подизпълнители са подписали договори, със строги правила за съхраняването им. При тази хипотеза, преди извършване на дейността ни еще Ви предоставим декларация, с която ще трябва изрично да ни дадете Вашето съгласие.

Данните, които им предоставяме са: Вашите имена, адрес за монтаж и телефон за връзка.

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Право на информация: 

Вие имате право да поискате:

  • информация за това дали отнасящи се до Вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

  • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните Ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

  • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, поне в случаите на автоматизирани решения.

Право на корекция:

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

  • да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

  • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на възражение: 

По всяко време имате право да:

  • възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

Право на ограничаване на обработването

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни, ако:

  • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или

  • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

  • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

  • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, ако:

  • обработваме данните, съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и

  • обработването се извършва автоматично

Право на жалба

В случай че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

Защитени ли са личните Ви данни?

Ние винаги правим най-доброто, за да защитим софтуерните програми, които ползваме и прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Ползваме защитено канали за достъп, пароли и криптиране. Информацията, която имаме на хартиен носител се съхранява в помещения с контрол на достъпа и с отговорността на конкретни лица от персонала ни.

 

Ние не купуваме и не продаваме лични данни. Не ползваме личните Ви данни за маркетингови цели. При поръчка през онлайн магазина ни, ние не искаме задължителна регистрация. Данните, които записвате се получават при нас по имейл и се ползват единствено и само за изготвяне на оферта и свързване с Вас за уговаряне на монтаж. Електронните ни пощи са защитени с пароли.


 

Използване на бисквитки

  • Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя. 

  • На нашия уеб сайт използваме „бисквитки” във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. Използваните бисквитки служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта. 

  • Сайтът на “ММС Инк” ЕООД използва следните бисквитки:

  • · PHPSESSID - съдържа само позоваване на сесия, съхранена на уеб сървъра. В браузъра на потребителя не се съхранява информация и тази „бисквитка” може да се използва само в текущата сесия.

  • · Бисквитки, използвани за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. Относно бисквитките, които генерира Google Analytics може да се информирате тук.

  • Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите в нашия сайт.

  • В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.

 

Лог файлове

Както повечето сайтове, сайтът на “ММС Инк” ЕООД събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона. Тази информация се пази на нашия уебсървър, разположен в сървърно помещение в сградата на КЗЛД.


 

Как да се свържете с нас?

Ако имате други въпроси относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на office@mmc.bg или на телефон номер 0700 20 290. Нашият DPO е Ивалена Игнатова.