Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.
Приемам | Разбери повече

Участвай в седмичната игра на ММС

За MMC

игра - mmc - daikin - климатици

Всеки отговорил правилно на въпрос от ММС за Daikin и се регистрирал за участие в играта на ММС, има шанса да спечели една от наградите:

8 ваучера за безплатен монтаж на климатик Daikin , 50 шапки , 20 чадъри , 10 раници , 20 часовника , 50 очила, 50 комплекта чаши, 50 спортни калъфа,100 силиконови държача за на обща стойност 3710 лв.
Кампанията ще продължи до края на м. декември и всеки първи работен ден от седмицата ще се изтеглят печалившите участници. Резултатите ще бъдат публикувани в сайта на ММС на mmc.bg

 

ВИЖТЕ ТУК СПЕЧЕЛИЛИТЕ ОТ СЕДМИЧНАТА НИ ИГРА

 


 

 

Общи условия

1. Тези Общи условия (наричани за краткост „Условия”) посочват механизма и условията на кампанията. Организатор на кампанията e MMС Инк ЕООД /по – долу за краткост „Организаторът“/, с ЕИК: 030028945, адрес: Варна, бул. "Княз Борис I "121. Организаторът има право да променя съдържанието в този раздел по време на цялостното провеждане на кампанията, като за целта оповестява своите потребители във Facebook (https://www.facebook.com/mmc.bg/) и на сайта https://www.mmc.bg/

1.2. Участник в Кампанията (наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице, което отговаря на условията, съгласно т.2.1. от настоящите Условия.

1.3. Условията се разпространяват на уеб сайта на Организаторът https://mmc.bg/ , като с това се считат достъпни до Участниците в Кампанията.

2. Включване в Кампанията:

2.1. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години.

2.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1 в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

2.3. Участвайки в тази промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.

2.4. Участието в играта не е обвързано с покупката на продукти и/или услуги.

3. Механизъм на кампанията:

Стъпка 1: Потребителите трябва да отидат на сайта, който се намира на следния линк: https://mmc.bg/

Стъпка 2: Потребителите трябва да се регистрират на сайта в Промоционалната секция, където трябва да въведат своите две имена, адрес и email (електронен адрес)

Стъпка 3 : Потребителите трябва да отговорят на зададения въпрос правилно, за да участват в Капанията за разпределяне на наградите.

4. Награди от Кампанията и условия за разпределянето им:

4.1. Наградите от Кампанията са:

Големи награди: 8 ваучера за безплатен , стандартен монтаж на климатик Дайкин, закупен от ММС Инк ЕООД през 2017г., на стойност 180 лв. , в рамките на градовете : София, Варна, Бургас и Русе.  

Малки награди: шапки –  чадъри - 20бр., раници -10бр., часовник - 20бр., 50бр- очила,50бр- шапки,100бр –силиконови държача за телефон и карти,50бр- спортни калъфа,50к-кт чаши на обща стойност 3528лв.

4.2. Всеки Участник в Кампанията има право да участва в разпределянето на наградите, като получи само една от тях. Един участник може да спечели само по един брой награда от вид.

4.3. Печелившите ще бъдат определени чрез томбола, на случаен принцип, в присъствието на комисия от трима души. Тегленето на печелившите участници ще се извърши на следните дати:

11.12.2017, 18.12.2017, 27.12.2017и ще бъдат обявени след извършеното теглене на страницатa https://mmc.bg/

4.4. Всички Участници в Кампанията получават правото на разпределяне на наградите, осигурени от MMC Инк ЕООД, съгласно настоящите Условия.

4.5. Печелившите Участници ще бъдат известени от Организатора посредством електронна поща, посочена при регистрацията, за да ги уведоми за мястото, датата и часа за получаване на наградата им.

4.6. Печелившите участници, информирани съгласно чл. 4.5., непотърсили наградите си до 21 дни от датата на обявяване, губят своето право на получаването й.

4.7. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.

4.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

4.9. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. Допуска се наградата да бъде получена от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери с писмено пълномощно, че е получило наградата от името на печелившия.

5. Лични данни и тяхното третиране

5.1. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

5.2. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена и e-mail) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от ММС Инк ЕООД за информиране на участниците за бъдещи активности, игри и промоции, които са организирани от MMC Инк ЕООД, както и разпространение на награди.

5.3. Участниците могат да откажат по-нататъшното получаване на електронни съобщения от Организатора, като заявят това писмено на адрес office@mmc.bg.

6. Отговорност

6.1. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

6.2. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.

6.3. Организаторът на промоцията (MMC Инк ЕООД) не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно действие на интернет сайта, поради срив в системите и/или проблеми, свързани с интернет връзката на потребителите.

6.4. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

6.5. MMC Инк ЕООД си запазва правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други форсмажорни обстоятелства не може да активира промоцията и/или да я прекрати в обявения срок.