Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

Бъди креативен и участвай в играта.                Слоган по случай 30-та годишнина на ММС Инк

За MMC

Играта приключи!
Честито на печелившия - Martin Minchev !
Той спечели със своето предложение "Устойчиво качество в променлив свят" наградата
Въздухоочистител Дайкин модел :МС70L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игра от ММС

 

Включете се в нашето предизвикателство!

Предложете слоган за годишнината на ММС Инк до 5 думи.

Кое е най-точното послание, описващо компанията?

Участвайте в конкурса ни и станете автор на нашето рекламно изречение.

Участвайте с вашите предложения до 03-ти март 2020 на https://www.facebook.com/mmc.bg/ и може да спечелите Въздухоочистител Дайкин модел :МС70L

 

 

Правила и условия за участие в конкурса "Слоган по случай 30-та годишнина на ММС Инк "

1. Организатор на„КОНКУРСА” и официални правила

1.1 Организатор на конкурса „Слоган по случай 30-та годишнина на ММС Инк ' ”, наричан за краткост по-долу „Конкурс”, ММС Инк ЕООД , ЕИК 030028945, със седалище и адрес на управление гр.Варна бул.Княз Борис I” 121

1.2 Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Конкурс, наречени за кратко Официални правила на конкурс.

1.3 Организаторът на Конкурса си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на уебсайта на ММС инк - www.mmc.bg и/или на официалната Фейсбук страница на MMC на уеб адрес https://www.facebook.com/mmc.bg/

2. Територия и условия за провеждане на Конкурса

Конкурсът се организира и провежда за територията на Република България. И е отворен за участие на всички физически лица с възраст над 18 години.

3. Дефиниции

Фейсбук страница на ММС – страница в социалната мрежа Фейсбук на адрес - https://www.facebook.com/mmc.bg/

Уебсайт на ММС инк – уеб страницата на ММС на уеб адрес www.mmc.bg

4. Срокове свързани с Конкурсa

4.1 Закупуването на стоки или услуги или какъвто и да е залог не е условие за участие в Конкурсa.

4.2. Конкурсът ще се проведе от 03-ти февруари до 03-ти март 2020 г. включително.


 

5. Механизъм на Конкурса

5.1.Потребителите трябва да отидат на Facebok страницата на MMC , който се намира на следния линк: https://www.facebook.com/mmc.bg/

5.2. Потребителите трябва да публикува своето предложение за слоган, който да е до максимум 5/пет/ думи по случай 30 годишнината на ММС като коментар в публикацията на играта

6. Определяне на печелившият участник. Награда. Получаване на наградата.

6.1 Спечелилият този конкурс ще получи материална награда, а именно:

Въздухоочистител Дайкин модел :МС70L

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

6.2 За спечелване на наградата ще участват всички, които са изпратили своето предложение за слоган на фейсбук страницата на ММС Инк и отговарят на условията за участие (т.5)

6.3 Спечелилият конкурса ще бъде определен от компетентна комисия.

Печелившият ще бъде определен от комисия определена от ММС Инк с Председател – Административен директор ММС Инк и членове - представители от отедели търговия и маркетинг.

Печелившият ще бъде обявен на 10-ти март 2020 г. на уебсайта на ММС Инк www.mmc.bg и Фейсбук страницата на ММС Инк

За заседанието на комисията се води протокол, който съдържа данни за:

дата, начален час и място на заседанието;

присъстващи лица – членове на комисията

избран слоган – печеливш ;

краен час на заседанието.

Протоколът е задължителен за организатора и за всички участници в Комисията. Подписват го всичките членове на комисията, като по този начин в края на заседанието удостоверяват истинността на решението и протокола.

Резултатите от решението са окончателни и не могат да се обжалват.

Награденият трябва да предостави на организатора писмено съгласие за предоставяне на лични данни, които може да бъдат публикувани на интернет – страницата www.mmc.bg или в други средства за масова информация, с цел уведомяване за резултатите от конкурса или за получаването на наградата.

Участникът се съгласява да прехвърли всички авторски права над слогана за неограничено право на ползване на ММС Инк.,както и е съгласен неговата идея за слоган да бъде променяна от ММС Инк, ако Организаторът реши така.

 Ако определеното за победител лице откаже да получи наградата или награденият не приеме или не предостави необходимите данни, ще се счита, че не желае да получи наградата. В този случай организаторът е свободен от каквито и да е задължения по отношение на награденото лице. Същевременно организаторът получава правото да се разпорежда с наградата по свое усмотрение.

Наградата се получава само срещу представяне на документ за самоличност. Допуска се наградата да бъде получена от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери с писмено пълномощно, че е получило наградата от името на печелившия

7. Отговорност

7.1 Организаторът на конкурса не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.

7.2 Организаторът на конкурса си запазва правото да изтрие/скрие/да не публикува слогани с неприлично съдържание.

7.3 Организаторът на конкурса не носи отговорност за злоупотреби на лица към трети лица с попълнени техни данни и/или слогани.

7.4 Организаторът на конкурса не носи отговорност за погрешни или непълни данни за контакт на участниците в Конкурс.

8. Право на участие в конкурса

В конкурса могат да участват всички физически лица, които имат постоянна или временна адресна регистрация в Република България.

Участник в конкурса не може да бъде юридическо лице.

В конкурса не могат да участват служители и работещи в ММС Инк и членовете на техните семейства, включително лица, служители на спонсора/спонсорите на конкурса и членовете на техните семейства.

9. Прекратяване на конкурса

Организаторът има неотменимо право да прекрати конкурса по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът има неотменимо право да продължи срока на конкурса, след публикуване на съобщение за това на уебсайта на ММС Инк www.mmc.bg.

10. Защита на личните данни

С участието си в Конкурсa участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в кампанията, както и за ползване на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие, организаторите да обработват предоставените от тях лични данни за нуждите на Конкурса, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали на Организаторите. Организаторът ММС Инк е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни и има право да обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и приложимите норми на българското законодателство.

11. Съдебни спорове

Всеки спор между Организаторите на Конкурс и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в България.

12. Права и задължения на Участниците

12.1 Участниците се задължават да не извличат чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на ММС и по този начин да не създават собствена база данни в електронен или друг вид.

12.2 Участниците се задължават да не се представят за друго лице, от което не са оправомощени да представляват, или по друг начин да заблуждават трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.

12.3 Участниците се задължават да не извършват злоумишлени действия, както и всякакви други действия, които нарушават действащото законодателство.

13. Правна рамка

13.1 Настоящият Конкурс,участието в нея на отделните лица и провеждането й, се регламентират от законовите норми на Република България. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Официални правила стане невалидна по силата на съдебно решение, останалата част от Официалните правила остава в сила.

13.2 Настоящият Конкурс по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закон за хазарта.

13.3 Организаторът на конкурса може да изтрие участие в конкурса, в случай че действията на участника нарушават разпоредбите на настоящите правила, създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи. Независимо от факта, че участието му е било изтрито, участникът е изцяло отговорен за действията, в резултат на които е изтрита регистрацията му, както и е отговорен за щети, причинени на Организатора в следствие на неговото действие и/или бездействие.

13.4 Организаторът на конкурса си запазва правото да прекратява, спира конкурса или променя неговите условия без предупреждение и конкретна причина, включително, без ограничение, ако реши, че конкурса не може да се проведе по план и в случай на вирус, бъг, подправяне или неразрешена намеса, техническа недостатъчност или друга причина извън контрола на Организатора, която може да засегне администрацията, сигурността, справедливостта и честността на конкурса. При всеки опит за фалшифициране или неразрешена намеса, Организаторът си запазва правото да анулира регистрацията на всеки участник, заподозрян в гореспоменатите дейности.

13.5 Организаторът на конкурса не носи никаква отговорност в случай на нарушение от страна на участниците на точка 7 от настоящите Официални правила.

13.6 Организаторът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до уебсайта на ММС Инк и/или Фейсбук-страницата ММС Инк , както и в случай на забава за обработването или ненавременното обработване на регистрация, както не носи отговорност и при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Организатора.

13.7 Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените във Фейсбук електронни препратки и рекламни банери, Организаторът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

13.8 Организаторът, доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира участниците, не отговаря за евентуалното нарушаване от тяхна страна или в следствие на техни действия и/или бездействия на Официалните правила, условията за ползване, както и всички други изисквания от страна на интернет страницата www.facebook.com.

13.9 Организаторът не гарантира, че достъпът до Фейсбук страницата на ММС или тази за Конкурса на сайта на ММС Инк ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Организатора.

13.13 Организаторът ще следи и може да премахва всяко мнение на участник, съдържащо обиди и квалификации на расова, религиозна, полова, етническа основа, както и нецензурни думи и изрази от всякакъв вид.

13.14 Организаторът не носи отговорност, в случай, че на територията на страна, различна от Република България, настоящият конкурс не отговаря на местните законови изисквания. В такъв случай отговорен за участието си и регистрацията си в конкурса е самият участник. Същият, в случай, че се намира извън Република България, е длъжен сам да проверява дали има право да участва в настоящият конкурс, съгласно местното законодателство.

13.16 Организаторът не носи отговорност за невярно или неточно предадена информация, или за човешка грешка, техническа неизправност, изгубени или забавени при преноса данни, пропуск, прекъсване, изтриване, повреда или неизправност на интернет връзка,компютърна техника и софтуер, невъзможността за достъп, до който и да уеб сайт или онлайн услуга.

14. Официални правила

14.1 Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на Фейсбук страницата на ММС Инк - www.facebook.com/mmc.bg/, както и на уебсайта на ММС Инк www.mmc.bg Участвайки в тази Конкурс, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и да ги спазват.

Настоящите правила влизат в сила от 01.02.2020 г.